Van Vugt Verkeersopleidingen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Van Vugt Verkeersopleidingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt onder andere met zich mee dat wij:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
  • het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
   vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Van Vugt Verkeersopleidingen zijn wij verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemene zin, nog vragen hebt omtrent deze, dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Van Vugt Verkeersopleidingen
Nieuweweg 24B
1687BA Wognum
Tel.: 0229-211690
Email: info@vrsvanvugt.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Van Vugt Verkeersopleidingen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het aangaan van overeenkomsten;
 • het versturen van communicatie, zoals informatieve e-mails, (les)planning en nieuwsbrieven;
 • gebruik van beeldmateriaal op sociale media en andere communicatie kanalen;
 • het aangaan van arbeidsovereenkomsten;
 • het aanvragen van tussentijdse toetsen en/of examens.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van uw vragen:

 • NAW-gegevens;
 • CBR-kandidaat nummer;
 • geboortedatum en geslacht;
 • telefoonnummer en e-mail adres;
 • gegevens werkgever, zoals bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en (factuur) e-mail adres.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit nodig is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van de volgende derde partijen:

 • CBR / CCV (examenbureau);
 • PBNA;
 • SOOB-subsidiepunt;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees en/of prospecten en geïnteresseerden

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees, prospecten en geïnteresseerden worden door Rijschool West-Friesland B.V verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
 • aanmeldformulier en informatieaanvraag- formulieren op rijschoolwestfriesland.nl
 • mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of koppeling LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van Vugt Verkeersopleidingen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Van Vugt Verkeersopleidingen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is en zolang wij geen afmelding voor de nieuwsuitingen hebben ontvangen.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen < 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Gebruik van cookies
Om een optimaal gebruik van de websites te kunnen verkrijgen, maken we, waar nodig, gebruik van cookies.

Social media en fotobeleid
Op onze website vindt u knoppen waarmee u onze berichten als pagina’s kunt promoten op sociale media. Denk hierbij aan “liken” op Facebook of het delen van nieuwsberichten via LinkedIn”. Tevens plaatst Van Vugt Verkeersopleidingen haar geslaagde kandidaten op de tijdlijn van sociale media. U kunt schriftelijk of online toestemming geven voor het plaatsen van uw foto op sociale media. Voordat er een foto gemaakt en gepubliceerd wordt zal dit vooraf eerst met u besproken worden.

Bewaartermijn
Van Vugt Verkeersopleidingen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, te weten:

 • enkel bevoegde personen hebben toegang tot de gegevens en al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens;
 • alle bevoegde personen die kennis kunnen nemen van uw gegevens, gehouden zijn aan geheimhouding daarvan; ICT aanpassingen om datalekken te voorkomen;
  beperkte verwerking van persoons- gegevens ingaande per 01-01-2019.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke
in ons bezit zijn. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan), door ons of door een van onze verwerkers (indien van toepassing). Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij, indien gewenst. Wij kunnen u natuurlijk vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoek.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Rijschool West-Friesland B.V, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord

Onze ervaren instructeurs