Algemene voorwaarden behorende bij de lesovereenkomst van Van Vugt Verkeersopleidingen

1. Alle diensten, adviezen en andere werkzaamheden aangeboden door Van Vugt Verkeersopleidingen, geschieden op de algemene voorwaarden van dienstverlening, tenzij partijen anders overeenkomen.

2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Van Vugt Verkeersopleidingen is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers/ -sters gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.

3. Alle reguliere lessen voor de auto/ auto –aanhanger/ vrachtauto / vrachtauto –aanhanger/ bus dienen minimaal 48 uur voor aanvang van de les geannuleerd te worden, anders wordt het afgesproken lesuur of het dagdeel volledig doorberekend.

4.De lessen dienen altijd telefonisch bij Van Vugt Verkeersopleidingen geannuleerd te worden. Annuleren per e-mail is niet toegestaan.

4b. Punt 4 is niet van toepassing in geval van:

  • Overlijden van een naast familielid waarbij de begrafenis of crematie plaatsvindt op de rijles c.q. het examen.
  • Bij spoedopname in het ziekenhuis. In beide gevallen dient een en ander schriftelijk te worden aangetoond.

5. Bij annulering van een opleiding in de volgende variant; versnelde rijopleiding/rijlespakketten, 10 –daagse rijopleiding, dagopleiding, ingeroosterde opleiding voor het praktijkexamen/ her –examen, CCVB opleiding of een andere cursus bent u het volgende verschuldigd:

  • 100% van het cursusgeld in geval van annulering binnen 2 weken voor de aanvang van de cursus of opleiding.
  • 75% van het cursusgeld in geval van annulering tot 2 weken voor aanvang van de cursus of opleiding.
  • 50% van het cursusgeld in geval van annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus of opleiding.
  • 25% van het cursusgeld in geval van annulering tot 6 weken voor aanvang van de cursus of opleiding

Particuliere consumenten hebben na reservering een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd vervalt op het moment van aanvang training.

6. Indien het rijexamen en/ of de ingeplande opleiding geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat hij verzuimd heeft zijn vakantie bij het aanvragen van het examen of bij het inplannen van de opleiding door te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

7. De kosten voor of ten behoeve van een praktijkexamen of theorie -examen, moeten zijn voldaan voordat de examenaanvraag zal worden ingediend.

8. Terugbetaling van een eenmaal gereserveerd en vastgelegd examen bij het CBR, BNOR of CCV is niet mogelijk.

9. Er vind geen restitutie plaats op hele pakketten of onderdelen. De pakketten zijn na afname 2 jaar geldig.

10. Op de geplande examendatum bij het CBR dient de leerling in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat.

11. Betaling dient à contant of pin. Pakketten, spoedopleidingen en theoriecursussen dienen vooraf betaald te worden. Voor particulieren is het niet mogelijk om op rekening te rijden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Restitutie is alleen mogelijk in vorm van een spaartegoed. Bij het tussentijds beëindigen van een pakket vervalt de pakketkorting en zullen er losse producten worden berekend.

12. Indien na het vestrijken van de betalingstermijn de opdrachtgever in gebreke blijft is Van Vugt Verkeersopleidingen gerechtigd om € 15.- administratiekosten in rekening te brengen.

13. Indien opdrachtgever in gebreke blijft zijn betaling overeenkomstig artikel 4 en 10 te verrichten, wordt een rente ad. 1.25% per maand in rekening gebracht, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

14. Indien Van Vugt Verkeersopleidingen door wanprestatie van de opdrachtgever genoodzaakt is om de incasso van haar vordering uit handen te geven, dan is de opdrachtgever naast betaling van de hoofdsom of het restant daarvan, aan Van Vugt Verkeersopleidingen verschuldigd:

  • De verschuldigde rente.
  • Incassokosten ad 15%.
  • Eventuele proceskosten.

15. Indien een rijles wegens slechte weersomstandigheden niet door kan gaan, worden de kosten niet aan de leerling doorberekend.

16. Van Vugt Verkeersopleidingen behoudt zich het recht voor, om gemaakte afspraken binnen redelijke termijn te kunnen wijzigen in verband met binnen gekomen examens of onvoorziene omstandigheden. Er zullen dan geen kosten in rekening gebracht worden aan de klant voor de geannuleerde of gewijzigde niet geleverde diensten.

17. Indien een examen, door annulering van het CBR/ BNOR/ CCV, niet door kan gaan, bent u voor dit afgesproken dagdeel of lesuur van het examen het volledige lesgeld verschuldigd. Van Vugt Verkeersopleidingen, zal in dergelijk geval, het voor het examen afgesproken dagdeel of lesuur benutten als zijnde een proefexamen.

18. De leerling verklaart dat hem bij rechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen is ontzegd, noch zijn rijbewijs is ingevorderd. Indien Van Vugt Verkeersopleidingen ondanks gerechtelijke beperkingen toch les geeft, komen de hieruit voortvloeiende boetes voor rekening van de leerling.

19. Van Vugt Verkeersopleidingen draagt zorg dat uitsluitend rijles wordt gegeven door instructeurs(-trice) die geheel voldoen aan de bepalingen zoals gesteld in de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen(WRM).

20. Van Vugt Verkeersopleidingen kan lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en/ of zijn gedragingen.

21. De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het bij zich dragen van het rijbewijs B tijdens de lessen voor de categorie BE, C, D, E en de theorievakken Verkeer, techniek, administratie goederenvervoer, administratie personenvervoer.

22. Klachten dienen binnen 5 dagen schriftelijk ingediend te worden bij de mevrouw Afra Danenberg van Van Vugt Verkeersopleidingen, hierop wordt binnen 5 werkdagen op gereageerd. Bij reclamaties wordt dit via de FAM afgehandeld. Vraag naar de voorwaarden hiervan.

Lees hier meer over onze klachtenprocedure.

Onze ervaren instructeurs